مدیریت روابط عمومی

 

نرگس اشرفی: سرپرست روابط عمومی

پست الکترونیک : 

رزومه