گروه برنامه ریزی و تشکیلات سازمانی

 

بهجت غفاری : سرپرست گروه برنامه ریزی و تشکیلات سازمانی 

پست الکترونیک : 

رزومه