مدیریت برنامه، بودجه، تحول اداری و بهره وری

 دکتر رضا شکوری 

پست الکترونیک:  r.Shakouri@art.ac.ir

رزومه