مدیریت روابط عمومی

 

نرگس اشرفی: مدیر روابط عمومی

پست الکترونیک : 

رزومه