مدیریت همکاریهای علمی بین المللی

 

 

دکتر ندا امیر علایی : مدیر دفتر همکاریهای علمی بین المللی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیک : amiralaei@art.ac.ir

رزومه