گروه نظارت و ارزیابی

دکتر علیرضا شیخی: رییس گروه نظارت و ارزیابی 

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیک : a.sheikhi@art.ac.ir

رزومه