مدیریت امور فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی

 

 

دکتر بهنود برمایه ور : سرپرست امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی 

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیک: b.barmayehvar@art.ac.ir 

رزومه