گروه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

 

 

فرهاد سلیمانی : رییس گروه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیک : soleymani@art.ac.ir

رزومه