معرفی

 

دکتر علی زمانی فرد : مشاور ریاست دانشگاه در امور رفاهی 

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیک : zamanifard@art.ac.ir